زندگی بدون عشق، جهنمی بیش نیست و هنر والای دف نوازی به عنوان یکی از شاخه

های زیبایی، از تجلیات عشق است؛ عشق به انسانیت به معنا و مفهوم وسیع کلمه!

امید که نیروهای پنهان و نا شناخته ی راستی و پاکی نگاهدار این هنر و هنرمندان باشد