صاحبه 31 اردیبهشت با روزنامه همشهری
Photo: مصاحبه 31 اردیبهشت با روزنامه همشهری