Photo: و گروه دف نوازان سماع سال 88....اولین اجرای گروه با اعضای 20 نفری
اولین اجرای بزرگ گروه سماع سال 88 با 20 نفر