گر من ز می مغانه مستم،‌ هستم،
گر کافر و گبر و بت‌پرستم، هستم،
هر طایفه‌ای به من گمانی دارد،
من زان خودم، چنان که هستم هستم.