از من رمقی به سعی ساقی مانده است،
وز صحبت خلق بی‌وفایی مانده است؛
از باده‌ی نوشین قدحی بیش نماند.
از عمر ندانم که چه باقی مانده است!