به مناسبت سیزدهمین سالگرد گروه بزرگ دف نوازان سماع جشن باشکوهی در تبریز برگذار خواهد شد .از دوستان عزیز و آشنا که در این مراسم شرکت خواهند کرد تقاضا مندیم قبلا با بنده هماهنگ شوند...

به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس گروه بزرگ دف نواز

به

به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس گروه بزرگ دف نوازان سماع مراسم ویژه به عنوان جشن برگزار خواهد شد

,لذا از دوستان عزیز که تمایل به شرکت در این مراسم میباشند با اینجانب یا با استاد عزیز آقای تارپود تماس بگیرند.

.. تاریخ مراسم 20 بهمن ماه.

مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس گروه بزرگ دف نوازان سماع مراسم ویژه به عنوان جشن برگزار خواهد شد

,لذا از دوستان عزیز که تمایل به شرکت در این مراسم میباشند با اینجانب یا با استاد عزیز آقای تارپود تماس بگیرند.

.. تاریخ مراسم 20 بهمن ماه.

ان سماع مراسم ویژه به عنوان جشن برگزار خواهد شد

,لذا از دوستان عزیز که تمایل به شرکت در این مراسم میباشند با اینجانب یا با استاد عزیز آقای تارپود تماس بگیرند.

.. تاریخ مراسم 20 بهمن ماه.

به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس گروه بزرگ دف نوازان سماع مراسم ویژه به عنوان جشن برگزار خواهد شد

,لذا از دوستان عزیز که تمایل به شرکت در این مراسم میباشند با اینجانب یا با استاد عزیز آقای تارپود تماس بگیرند.

.. تاریخ مراسم 20 بهمن ماه.