ین مردم چقدر با صبرانه دارن نم نم واسه خودشون خونه میسازن و تو این سرما آجر رو آجر میزارن و اونوقت مسئول ها چقدر با صبر و استقامت دارن نگا میکنن .این در حالیست که بیشتر مردم چادر خوابی یادشون رفته ،انگار نه انگار«دروغ میگم حاجی».....چقدر دلم پره