.

لاشخوار
لاشخوارها پرندگانی منفور و ترسناک هستند. در اکثر کارتون های کودکان آنها نقش افراد پلید را بازی می کنند. از نام آنها مشخص است که از لاشه بازمانده شکار دیگر حیوانات یا مردار تغذیه می کنند. سر لاشخوارها مو ندارد، برخی معتقدند که علت کچلی آنها این است که میکروب در هنگام غذا خوردن از لاشه به سرشان منتقل نشود، زیرا ممکن است باعث عفونت گردد. در فرهنگ ما هر کسی که از راه نامشروع زندگی کند لاشخوار است. در اکثر فرهنگ ها لاشخوار موجودی زشت و کریح، بدبو، وراج و سودجو شناخته می شود.
لاشخوار صفت کسی است که بدون دعوت به خانه شما می آید و حتما شام هم آنجا می ماند!
لاشخوار صفت کسی است که در طول زندگی کار نمی کند و منتظر میراث می ماند!
لاشخوار صفت کسی است که کتاب از شما غرض می کند، اما هیچگاه بر نمی گرداند!
لاشخوار صفت کسی است که فقط در راه رسیدن به اهداف و منافعش با دیگران همقدم می شود!
لاشخوار صفت کسی است که اگر از شما چیزی بتواند بکند، ارتباطش را صمیمانه حفظ می کند، در غیر این صورت صبر میکند تا فرصت از راه برسد