آتشی خواهیم افروخت ،و از خاکستر آن جنگلی  خواهیم رویاند.به لطف حق