اگر به خانه ی من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیار
و یك دریچه كه از آن
به ازدهام كوچه ی خوشبخت بنگرم”
فروغ فرخزاد