23 اسفند،آخرین جمعه سال،جشنواره تک نوازی دف در خانه دف،،هنرمندان توانمند دف نواز تبریز به زیبایی توانمندی خود را در مقابل اساتید پیشکسوت «رحمان گلبوستانی،یونس تارپود،وحید گلبوستانی،شهرام صادقی نیا»به نمایش گذاشتند.امید بر آن است که همچنان شهری سرشار از هنرمندان جوان و پر قدرت را شاهد باشیم.نگاره: ‏23 اسفند،آخرین جمعه سال،جشنواره تک نوازی دف در خانه دف،،هنرمندان توانمند دف نواز تبریز به زیبایی توانمندی خود را  در مقابل اساتید پیشکسوت «رحمان گلبوستانی،یونس تارپود،وحید گلبوستانی،شهرام صادقی نیا»به نمایش گذاشتند.امید بر آن است که همچنان شهری سرشار از هنرمندان جوان و پر قدرت را شاهد باشیم....‏