اهداف بر پایی جشنواره تک نوازی دف:

تقویت و گسترش فرهنگ غنی و معنوی دف نوازی ،
شناسایی و حمایت از جوانان با استعداد در زمینه موسیقی دف ،
ایجاد فضای رقابتی سالم با هدف تزریق شور و نشاط،
توجه به ارتقای تدریجی و هر چه بهتر سطح هنری جوانان ،
فراهم کردن بستر مناسب برای تبادل اندیشه های خلاق ..
خانه دف،اسفند 92،تارپود