چون سایه مرا ز خاک برگیر 

 کاینجا سر و آستانه از توست